• Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI DLA PROTEKTORÓW NA URZĄDZENIA MOBILNE OFEROWANYCH PRZEZ TUPRO SP. Z O.O.

 1. Gwarantem jest TUPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-698) przy ul. Myślenickiej 209, KRS: 0000872696, NIP: 6793209145, REGON: 387657119., adres e-mail: pomoc@shibka.com.
 2. Gwarancja jest ważna wyłącznie z przedstawieniem jednocześnie dowodu zakupu.
 3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 4. Czas trwania gwarancji, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydany, wynosi 12 miesięcy dla wszystkich produktów sprzedawanych przez Gwaranta.
 5. Uprawniony z gwarancji obowiązany jest do zawiadomienia gwaranta o wykryciu wady drogą mailową na adres: pomoc@shibka.com, w ciągu 14 dni od jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. O ile wady objęte gwarancją ujawnią się w ciągu terminu określonego w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym, gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli dana rzecz była już naprawiana lub wymieniana,  Klient jest uprawniony do wystąpienia do Gwaranta o zwrot kwoty poniesionej na jej zakup. 
 8. Jeśli do rozpoznania gwarancji konieczne okaże się zapoznanie się przez Gwaranta ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, będzie zobowiązany na koszt Gwaranta dostarczyć rzecz na adres siedziby Gwaranta, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Dostarczenie towaru na adres siedziby Gwaranta następuje dopiero po wyraźnym poinformowaniu Klienta przez Gwaranta o konieczności takiego działania. W razie przesłania towaru przez Klienta do Gwaranta pomimo braku uprzedniej informacji o konieczności takiego działania, Klient ponosi koszty przesyłki.
 9. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, do których nie zalicza się pozostałych po obróbce fragmentów materiału będących składowymi  protektora,   odbarwień oraz drobnych zadrapań na warstwach ochronnych protektora, które są normalnymi następstwami produkcji i nie obniżają wartości użytkowych produktu.
 10. Gwarant zapewnia o wysokiej gatunkowości i funkcjonalności produktów ochronnych oferowanych pod nazwą „Shibka”, których zasadniczą funkcją jest zmniejszenie ryzyka powstawania uszkodzeń na powierzchni ekranów urządzeń mobilnych, takich jak zadrapania, zarysowania oraz innych uszkodzeń. Jednakże Gwarant nie gwarantuje, że urządzenia mobilne, w tym smartfony oraz ich elementy z zamontowanymi produktami marki „Shibka” nie ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 11. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
 12. Uszkodzeń, które wystąpiły w produktach poddanych preparacji w tym obróbce: cięcia, wiercenia, frezowania, wypalania, zaginania, szlifowania, polerowania, itp.;
 13. Uszkodzeń spowodowanych oddziaływaniem na produkt temperatur powyżej +50 stopni Celsjusza oraz poniżej -30 stopni Celsjusza oraz środków chemicznych lub ich oparów; w tym także użytkowania produktu w otoczeniu zawierającym substancje agresywne powierzchniowo;
 14. Mechanicznych, chemicznych oraz termicznych uszkodzeń produktu spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np. udarami, upadkami, zgnieceniami, zarysowaniami, obiciami, przytopieniem, rozpuszczeniem, zmatowieniem, obkurczeniem, itp., a także uszkodzeń spowodowanych odziaływaniem pokrowców na produkty „Shibka” w tym brakiem dopasowania obu produktów;
 15. Uszkodzeń spowodowanych oddziaływaniem na produkt dowolnej cieczy oraz wilgoci;
 16. Normalnego zużycia w czasie eksploatacji objawiającego się zwykle: wytarciami, zabrudzeniami, odbarwieniami, zadrapaniami, zmatowieniami, zaplamieniem; nie wynikających z wad tkwiących w sprzedanej rzeczy;
 17. Uszkodzeń spowodowanych dotknięciem lub degradacją w inny sposób warstwy kleju służącej do prawidłowego zespolenia produktu „Shibka” z powierzchnią ekranu urządzenia mobilnego, w tym także podejmowaniem prób demontażu i ponownego montażu produktu;
 18. Uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej aplikacji tj. niezgodnej z instrukcją montażu produktu, w tym również podejmowaniu prób montażu produktu na powierzchni ekranu urządzenia do którego produkt nie jest dedykowany, a także montażu produktu na powierzchni ekranu która posiada; ubytki, skazy, głębokie zarysowania, stłuczenia, pęknięcia i inne wady które uniemożliwiają prawidłową aplikację produktu na powierzchni ekranu urządzenia mobilnego;
 19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści użytkownika.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 • Sklep zamknięty

Działalność sklepu zawieszona do odwołania.